FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

वडा नं. ७ र ८ मा विभिन्न विधालयहरुको भवन निर्माणको लागि शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना "!!!

यस गाउँपालिकाको वडा नंं.७ र ८ मा विभिन्न विधालयहरुको भवन निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले सबैको जानकारी लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ |

"शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान को सूचना " !!! नं.०६|०७५|०७६

उपरोक्त सम्बन्ध मा यस गाउँपालिकाको वडा नं. ३ र ८ मा विभिन्न सडक निर्माण तथा वडा नं. १ र ८ मा विभिन्न सडक र सामुदायिक भवनहरु निर्माण गर्नुपर्ने भएको ले सबै को जानकारी को लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ |

 

 

" शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान को सूचना " !!!

यस गाउँपालिका को वडा नंं. ४ मा विभिन्न सडक निर्माण गर्नुपर्ने  भएकोले सबैको जानकारीको को लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ |
 

"शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान को सूचना " !!!

यस गाउँपालिकाको वडा नं.६ मा विभिन्न सडक निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले  सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ  | उक्त निर्माण कार्य गर्न चाहने इच्छुक इजाजत प्राप्त निर्माण ब्यवसायी ,फर्म ,कम्पनीले गोप्य  शिलबन्दी दरभाउ पत्र भरी बुझाउनु हुन् यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ |

"सडक निर्माणको लागि शिलबन्दी बोलपत्र आहवान को सूचना "!!

यस गाउँँपालिकाको वडा नंं. २ र ५ मा विभिन्न सडक निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ | उक्त निर्माण कार्य गर्न चाहने इच्छुक इजाजत प्राप्त निर्माण व्यवसायी, फर्म वा कम्पनीले शिलबन्दी दरभाउ पत्र भरी बुझाउनु हुन यो सूचना प्रकाशित  गरिएको छ |