FAQs Complain Problems

"सवारी चालक को आवश्यकता सम्बन्धी सूचना"

यस तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाको लागि एक जना हलुका सवारी चालक सेवा करारमा आवश्यक परेको हुदाँ अनुभब भएका नेपाली नागरिकहरुलाई तोकिएको समयभित्र रितपुर्बक निवेदन दिनुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना

प्रकशित गरिएको छ |

आर्थिक वर्ष: