FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

"अमिन आवश्यकता सम्बन्धी सूचना " !!

यस तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका लाई सेवा करारमा १ (एक) जना अमिन आवश्यक परेको हुदा योगता,अनुभब भएका नेपाली नागरिकहरुलाई तोकिएको समय भित्र निवेदन दिनुहुन् सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सुचना प्रकिशित गरिएको छ |

" नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना " !!!

यस तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका लाई कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम अन्तर्गत १ जना  नायब  पशु स्वास्थ्य प्राविधिक (भेटेरिनरी  जेटीए ) सेवा करारमा आवश्यक परेको ले तोकिएको समय भित्र निवेदन दिनुहुन सम्बन्धित सबै को लागि यो सूचना प्रकशित गरिएको छ 

" सूचना विधालय सञ्चालन तथा कक्षा थप अनुमति सम्बन्धमा " ||

उपरोक्त सम्बन्धमा शैक्षिक सत्र २०७६ का लागि नयाँ बिधालय सञ्चालन तथा कक्षा थप अनुमति लिन चाहने र शिक्षा ऐन तथा निमावली (अनुसूची ३) मा पूर्वाधार पुरा गरेको सामुदायिक र संस्थागत विधालयहरु  लाई  

जानकारी को लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ |

Pages