FAQs Complain Problems

गाँउपालिका अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयहरु

सि.नं. सामूदायिक विद्यालयको नाम ठेगाना सम्पर्क
 १. श्री पब्लिक मा. वि. लौनिया तिलाठी, सप्तरी  ‍लौनिया ९८०४७९६१८६
 २. श्री जनता मा.वि. तोपा सप्तरी तोपा  
३. श्री लक्ष्मी बल्लभ नरसिंह मा.वि. वभनगामाकट्टी वभनगामाकट्टी  
   ४. श्री राजेन्द्र देवकी  मा.वि कोइलाडी कोइलाडी  
   ५ श्री उमेश्वर  आ. वि  लौनिया लौनिया  
   ६ श्री रा.प्रा.वि सकरपुरा सकरपुरा  
   ७ श्री रा.प्रा.बि सकरपुरा ,मुखिया टोल सकरपुरा  
   ८ श्री रा.प्रा बि कुशहा को बर्साइन  
   ९ श्री राजाजी रा.प्रा.बि बनरझुला को बर्साइन  
   १० श्री रा.प्रा.बि   को  बर्साइन को बर्साइन  
  ११ श्री  कृ.कु.दे.रा.मे. आ .बि.को.बर्साइन को बर्साइन  
  १२ श्री ज.रा.प्रा.बि.को.मधेपुरा को.मधेपुरा  
 १३ श्री रा.हरिहर ,हरिनारायण प्रा.बि. सडेपार ति.को.गा.पा -८  
 १४ श्री रा.प्रा.वि.मंसापुर ति.को.गा.पा.-७  
       
       
       

जन प्रतिनिधि