FAQs Complain Problems

परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना

उपरोक्त सम्बन्धमा यस गा.पा ले मिति २०७५/०४/१३गते प्रकाशित गरिएको सूचना अनुसार पोषण स्वयमसेवक पदको लिखित परीक्षा मिति २०७५/०४/२९ गते हुने भनिएकोमा सो लिखित परीक्षा यस कार्यल्य को अर्को सूचना नभए सम्मको लगी स्थगित गरिएको संबन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको ब्बयोहोरा अनुरोध छ |

आर्थिक वर्ष: