FAQs Complain Problems

"शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान को सूचना " !!!

यस गाउँपालिकाको वडा नं.६ मा विभिन्न सडक निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले  सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ  | उक्त निर्माण कार्य गर्न चाहने इच्छुक इजाजत प्राप्त निर्माण ब्यवसायी ,फर्म ,कम्पनीले गोप्य  शिलबन्दी दरभाउ पत्र भरी बुझाउनु हुन् यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ |

आर्थिक वर्ष: