FAQs Complain Problems

" सेवा करारमा स्वयम्सेवक को आवश्यक्ता

यस तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकालाई  खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता तिब्रता (ASWA-||) कार्यक्रमको लागि  सेवा करार मा २ जना स्वयंसेवक (volunteer) आवश्यक परेको हुदा योग्यता अनुभब भएको नागरिकहरुलाई जानकारी को लागि यो सूचना प्रकाशित  गरिएको  छ | 
 

आर्थिक वर्ष: