FAQs Complain Problems

गाँउपालिका अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयहरु

सि.नं. सामूदायिक विद्यालयको नाम ठेगाना प्रधानाध्यापकको नाम सम्पर्क संचालित कक्षा
 १. श्री पब्लिक मा. वि. लौनिया तिलाठी, सप्तरी  ‍लौनिया तिलाठी        प्रभाष झा ९८०४७९६१८६         ०-१२
 २. श्री जनता मा.वि. तोपा सप्तरी         तोपा         रमेश झा ९८०५९२२९८९      ०-१०
३. श्री लक्ष्मी बल्लभ नरसिंह मा.वि. वभनगामाकट्टी    वभनगामाकट्टी            बिपिन झा    
   ४. श्री राजेन्द्र देवकी  मा.वि कोइलाडी     कोइलाडी दिपेन्द्र कुमार झा     
   ५ श्री उमेश्वर  आ. वि  लौनिया     लौनिया प्रदीप कुमार मण्डल     
   ६ श्री रा.प्रा.वि सकरपुरा    सकरपुरा      
   ७ श्री रा.प्रा.बि सकरपुरा ,मुखिया टोल     सकरपुरा      
   ८ श्री रा.प्रा बि कुशहा    को बर्साइन      
   ९ श्री राजाजी रा.प्रा.बि बनरझुला    को बर्साइन      
   १० श्री रा.प्रा.बि   को  बर्साइन     को बर्साइन      
  ११ श्री  कृ.कु.दे.रा.मे. आ .बि.को.बर्साइन     को बर्साइन      
  १२ श्री ज.रा.प्रा.बि.को.मधेपुरा     को.मधेपुरा      
 १३ श्री रा.हरिहर ,हरिनारायण प्रा.बि. सडेपार    ति.को.गा.पा -८ शिव नारायण मण्डल     
 १४ श्री रा.प्रा.वि.मंसापुर    ति.को.गा.पा.-७ मदनलाल मण्डल     
१५ श्री ज.रा.प्रा.वि. को मधेपुरा    ति.को.गा.पा.-६      
१६ रा.प्रा.वि. तिलाठी   ति.को.गा.पा.-१      
१७ श्री ज.रा.प्रा.वि. बेल्ही   ति.को.गा.पा.-१