FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

"सवारी चालक को आवश्यकता सम्बन्धी सूचना"

यस तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाको लागि एक जना हलुका सवारी चालक सेवा करारमा आवश्यक परेको हुदाँ अनुभब भएका नेपाली नागरिकहरुलाई तोकिएको समयभित्र रितपुर्बक निवेदन दिनुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना

प्रकशित गरिएको छ |

" सेवा करारमा स्वयम्सेवक को आवश्यक्ता

यस तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकालाई  खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता तिब्रता (ASWA-||) कार्यक्रमको लागि  सेवा करार मा २ जना स्वयंसेवक (volunteer) आवश्यक परेको हुदा योग्यता अनुभब भएको नागरिकहरुलाई जानकारी को लागि यो सूचना प्रकाशित  गरिएको  छ | 
 

परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना

उपरोक्त सम्बन्धमा यस गा.पा ले मिति २०७५/०४/१३गते प्रकाशित गरिएको सूचना अनुसार पोषण स्वयमसेवक पदको लिखित परीक्षा मिति २०७५/०४/२९ गते हुने भनिएकोमा सो लिखित परीक्षा यस कार्यल्य को अर्को सूचना नभए सम्मको लगी स्थगित गरिएको संबन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको ब्बयोहोरा अनुरोध छ |

Pages